Έχουμε σχεδιάσει έναν Ιστότοπο με γνώμονα την εύκολη χρήση & μια εμπειρία περιήγησης όπως συνηθίζεται στο διαδίκτυο. Για να είναι αυτό δυνατό, είναι απαραίτητη η χρήση Cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο φυλλομετρητή | browser, όταν κάποιος επισκέπτεται έναν Ιστότοπο. Βασική τους λειτουργία είναι η καταγραφή πληροφοριών, για μια πιο εύκολη περιήγηση κάθε επισκέπτη στους Ιστοτόπους της επιλογής του. Τα cookies αποθηκεύουν για παράδειγμα πληροφορίες όπως προτιμώμενη γλώσσα, πληροφορίες σύνδεσης κ.α..
Οι πληροφορίες που καταγράφονται στα cookies δεν διασυνδέονται με προσωπικά σας δεδομένα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COOKIES
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στους φυλλομετρητές | browsers, καθώς και να απαγορεύσετε την αποθήκευση τους. Συμβουλευθείτε τον φυλλομετρητή σας για το πως μπορείτε να κάνετε αυτές τις ενέργειες. Κάθε μία ηλεκτρονική συσκευή όπως υπολογιστής, τάμπλετ, κινητό, ενδέχεται να έχει διαφορετικό browser, οπότε θα χρειαστεί ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε ένα που χρησιμοποιείται.
Έχετε υπ’όψιν σας ότι, εάν διαγράψετε cookies ή απαγορεύσετε την αποθήκευση τους, μερικές λειτουργίες Ιστοτόπων μπορεί να να μη λειτουργούν ή να είναι διαφορετικές από τον τρόπο περιήγησης που έχετε συνηθίσει. Για παράδειγμα, μπορεί να χαθεί η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης σε λογαριασμούς, να χρειάζεται χειροκίνητη προσαρμογή παραμέτρων κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο, όπως επιλογή γλώσσας, και άλλα.

COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
Στον Ιστότοπου χρησιμοποιούμε cookies για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο εύχρηστο περιβάλλον για τους επισκέπτες.
Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για στατιστικούς λόγους σχετικά με την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης.

Απολύτως αναγκαία cookies
Πολλές εφαρμογές Ιστοτόπων μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μόνο με την χρήση αυτών των cookies. Για παράδειγμα επιλογή γλώσσας, πρόσβαση σε λογαριασμούς κ.α.
Πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies αυτά, αναπαράγονται στους διαδικτυακούς τόπους ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα να αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη.

Cookies Λειτουργικότητας
Τα cookies αυτά αποθηκεύουν επιλογές του χρήστη σχετικά με τις λειτουργίες του Ιστοτόπου, ώστε να παρέχουν σε αυτόν βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες σε κάθε επίσκεψη.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για κάποιες ενέργειες όπως κοινοποίηση | share περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η προβολή ενός βίντεο.

Cookies Ασφάλειας
Χρησιμοποιούνται cookies Ασφάλειας για τη προστασία των χρηστών & του Ιστοτόπου από τυχόν κακόβουλη δραστηριότητα.

Cookies Ανάλυσης
Πρόκειται για cookies που βοηθούν την συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου & τον τρόπο χρήσης του.
Για παράδειγμα βοηθούν στην καταμέτρηση στοιχείων όπως τον αριθμό των επισκεπτών του Ιστοτόπου, τη χώρα τοποθεσίας των επισκεπτών, την διάρκεια παραμονής στον Ιστότοπο κ.α.
Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου, την εμφάνιση & το περιεχομένου του.

Cookies Διαφημίσεων
Τα cookies διαφημίσεων βοηθούν για να προβάλουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, σύμφωνα με προτιμήσεις που έχετε επιδείξει σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία.

Cookies Κοινωνικής Δικτύωσης
Ορισμένο από το Υλικό του Ιστότοπου, όπως εικόνες, άρθρα κ.α., μπορούν να κοινοποιηθούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέσω πλήκτρων. Για αυτές τις ενέργειες είναι απαραίτητα τα Cookies Κοινωνικής Δικτύωσης.

COOKIES & ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Λάβετε υπ’όψιν σας ότι χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο εργαλεία από Τρίτα Μέρη – ενδεικτικά Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel – για υπηρεσίες όπως την Ανάλυση Επισκεψιμότητας, εξατομίκευση περιεχομένου & διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών Κοινωνικών Μέσων κ.α.

Στα πλαίσια χρήσης αυτών των εργαλείων, ενδέχεται να μοιράζονται πληροφορίες όπως παροχή υπηρεσιών Κοινωνικών Μέσων, Διαφήμισης, Αναλύσεων κ.α. σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, με τα Τρίτα Μέρη.
Τα Τρίτα Μέρη μπορεί να συνδυάσουν αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει σε αυτούς ή που τις έχουν συλλέξει όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους.

Δεν έχουμε έλεγχο σε πληροφορίες και Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιούν τα Τρίτα Μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με cookies που τίθενται από Κοινωνικά Δίκτυα ή Τρίτα Μέρη, και τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώνουν, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη Πολιτική τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αυτή η Πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί ανά διαστήματα ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με νέες λειτουργίες του Ιστοτόπου, Κανονισμούς και Νομικές Απαιτήσεις.
Σε περίπτωση αλλαγών ή αντικατάστασης αυτής της Πολιτικής, θα υπάρχει ενημέρωση στον Ιστότοπο με σχετική ανακοίνωση. Ελέγξτε τακτικά την Πολιτική του Ιστοτόπου για την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

We have designed a Website based on ease of use & a browsing experience as is customary on the internet. For this to be possible, it is necessary to use Cookies.
Cookies are small text files sent to the browser browser, when someone visits a Website. Their main function is to record information, for an easier browsing of each visitor to the Websites of his choice. Cookies store for example information such as preferred language, login information, etc.
The information recorded in cookies is not linked to your personal data.

COOKIES MANAGEMENT
You can delete all cookies stored in browsers browsers, as well as prohibit their storage. Consult your browser on how you can perform these actions. Each electronic device such as a computer, tablet, mobile phone may have a different browser, so you will need a separate setting for each one used.
Please note that if you delete cookies or forbid their storage, some Web features may not work or may be different from the way you are used to browsing. For example, you may lose the ability to automatically log in to accounts, need to manually configure each time you visit a Website, such as language selection, and more.

COOKIES ON THE WEBSITE
On the Website we use cookies to create a safer and more user-friendly environment for visitors.
We also use cookies for statistical reasons related to the website traffic, in order to improve the browsing experience.

Absolutely necessary cookies
Many Website applications can only work effectively by using these cookies. For example language selection, access to accounts etc.
Information stored in these cookies is reproduced on the websites but it is not possible to identify the individual identity of the user.

Functionality Cookies
These cookies store the user’s choices regarding the functions of the Website, in order to provide him with improved and personalized functions on each visit.
They can also be used for some actions such as notification share content on social media or view a video.

Security Cookies
Security cookies are used to protect users & the Website from any malicious activity.

Analytics Cookies
These are cookies that help collect statistics on the traffic of the Website & how to use it.
For example, they help in counting data such as the number of visitors to the Website, the country of location of the visitors, the length of stay on the Website, etc.
The statistics we collect help to improve the functionality of the Website, its appearance & content.

Advertising Cookies
Ad cookies help to display personalized ads, according to preferences you have shown in a product or service.

Social Networking Cookies
Some of the Website Material, such as images, articles, etc., can be shared on Social Media via buttons. Social Networking Cookies are required for these actions.

THIRD PARTY COOKIES
Please note that we use Third Party tools on the Website – such as Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel – for services such as Traffic Analysis, Content Personalization & amp; advertising, the provision of Social Media functions, etc.

As part of the use of these tools, information such as the provision of Social Media services, Advertising, Analytics, etc. may be shared. about how you use the Website, with Third Party.
Third Parties may combine this information with other information that you provide to them or that they have collected when you use their services.

We have no control over information and Personal Data that may be used by Third Parties. For more information about cookies set by Social Networks or Third Parties, and the information they may collect, please refer to their respective Policies.

POLICY AMENDMENT
This Policy may be amended from time to time to be consistent with the new features of the Website, Regulations and Legal Requirements.
In case of changes or replacement of this Policy, there will be an update on the Website with a relevant announcement. Check the Website Policy regularly for the latest updates

25.01.2021